16 Μαΐου 2022

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 23 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Προκλητική η γαλλική στάση, προσφέρει στον Κεμάλ και όσα δεν σκέφθηκε να ζητήσει ο ίδιος, εις βάρος πάντα της Ελλάδας. ‘’Η τιμή της τοιαύτης συμπληρώσεως των Κεμαλικών διεκδικήσεων ανήκει αναφαιρέτως εις την Γαλλίαν και την ιστορίαν της’’. Όσο για την Ελλάδα; ‘’Θα αφεθή εις τον ακρωτηριασμόν και θα υπογράψη την εις θάνατον καταδίκην της;’’…

ΑΘΗΝΑΙ

ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ

«Ημέραι χωρίζουσιν από την εμφάνισιν της βίας των πραγμάτων την οποίαν ουδεμία πλέον μέριμνα και δύναμις ανθρωπίνη θα δυνηθή να ανακόψη. Εντός της βραχυτ’ατης αυτής περιόδου δυνάμεθα να εύρωμεν ή την συμμαχικήν αλληλεγγύην ή την συνέχειαν του πολέμου εν απομονώσει. Εκείνοι ούς βαρύνει η σειρά των γεγονότων του λήξαντος έτους, ας υπολογίσωσι και το βάρος της νέας ευθύνης της συνεχείας μοιραίου και αναποφεύκτου εξ ηθικής, υλικής και εθνικής ανάγκης πολέμου σημειώσαντος αρχήν χωρίς να διαγράψη σταθερόν το τέρμα και βεβαίαν την συγκομιδήν των καρπών της νίκης»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

Η ΕΞΕΥΡΕΣΙΣ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ

«Αλλ’ η διεξαγωγή του νέου πολέμου, υπό οιανδήποτε μορφήν, είτε αμυντικώς είτε επιθετικώς επιχειρουμένου, θ’ απαιτήση και την εξεύρεσιν νέων οικονομικών πόρων, ικανών όπως ισοφαρίσωσι τας αναγκαιούσας δαπάνας. […] Η χώρα θα κατέλθη εις τον νέον αγώνα δι’ όλων των δυνάμεών της και χρησιμοποιούσα πάνντας τους πόρους της. Μόνον δε ούτω δύναται να ελπίζη εις την τελειωτικήν νίκην και την ταχείαν ειρήνην»

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΧΑΟΣ – ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΘΝΟΣ

ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗΝ ΜΟΙΡΑΝ ΤΗΣ

«Η Ελλάς διατρέχει την δεινοτάτην των εν τη ιστορία της κρίσεων πάσα δ’ ημέρα παρερχομένη παρουσιάζει νέους κινδύνους και υπερεντείνει τους υπάρχοντας. Εις άλλην εποχήν η τοιαύτη εξωτερική κατάστασις θα συνήγειρε τον λαόν, πάντες δε, άρχοντες και αρχόμενοι, θ’ ανεζήτουν τον τρόπον, καθ’ ον θα ήτο δυνατή η εθνική σωτηρία ή τουλάχιστον η μείωσις των συμφορών. […] Αλλά σήμερον; […] Θα αφεθή εις τον ακρωτηριασμόν και θα υπογράψη την εις θάνατον καταδίκην της; Είνε τόση η απογοήτευσις και η κούρασις, ώστε μ’ αφεθώμεν εις την διάθεσιν των εχθρών;»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥΡΚΟΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΠΑΝΙΣΛΑΜΙΚΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑΝ
ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ

«Έπρεπε, λοιπόν, να εφαρμοσθή η πολιτική του ληθάρχου. Να δοθή ναρκωτικόν εις τον λαόν. […] Κατά την ληθαργικήν ταύτην περίοδον, ως ναρκωτικόν εχρησίμευσε το δάνειον. […] Παρατείνουσα την διακυβέρνησιν της χωρας, διά των μεθόδων τούτων, η φατρία επιδεινοί αδιακόπως την οικονομικήν κατάστασιν της ισορροπίας των δημοσίων οικονομικών […] Θα έλθη όμως ημέρα και δεν είνε μακράν, καθ’ ην ο ελληνικός λαός θα αφυπνισθή υπό της κραυγής της πραγματικότητος»

ΕΜΠΡΟΣ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΚΟΜΗ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΜΕΤΑΒΑΛΗ ΕΙΣ ΤΕΦΡΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Αλλ’ ημείς δεν θέλομεν να κάμουν αι Δυνάμεις, ούτε η Αγγλία ιδιαιτέρως, μονομερή φιλελληνικήν πολιτικήν. Δεν θέλομεν να ενθυμηθούν ότι η Ελλάς ήτο σύμμαχος αυτών, ότι εθυσιάσθη υπέρ αυτών και επολέμησεν υπέρ αυτών και ενίκησε μετ’ αυτών, μαχομένη κατά των αυτών εχθρών, υπέρ των αυτών σκοπών. Αξιούμεν μόνον παρ’ αυτών πολιτικήν δικαιοσύνης και ηθικής»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

ΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ

«Τι έπραξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπέρ της Ελλάδος; […] Τι λοιπόν έκαμεν υπέρ ημών, ώστε να τω συγχωρήσωμεν τα τόσα αδικήματα του κοινού δικαίου, τα οποία διέπραξε διά την δήθεν ασφάλειαν της επικρατείας; Αλλά και ποία η αξία του ανδρός, τον οποίον ωνόμασαν μέγαν οι εν Αθήναις ζυγισταί του δημοσιογραφικού χάρτου, οι οποίοι θα επώλουν καραμέλλας εάν δεν ευρίσκετο μεταξύ μας ο αρχηγός της φυλής;»

ΕΣΤΙΑ

ΠΟΙΟΝ ΕΙΝΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ‘’ΕΣΤΙΑΝ’’

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΠΕΔΟΘΗ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ. Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

«Αλλ’ η Ελλάς θα επαφεθή εις το έλεος των Δυνάμεων και σταυρώνουσα τας χείρας θα αναμείνη μοιρολατρικώς την καταδικαστικήν απόφασιν; Πολύ φοβούμεθα ότι τούτο θα συμβή, διότι πάσα ενέργεια θα έπρεπε να αρχίση από της απομακρύνσεως εκ της αρχής των σημερινών αναξίων κυβερνητών μας. Αλλ’ ούτοι τα πάβτα θυσιάζουν χάριν της αρχής, ως αποδεικνύει η επιμονή μετά της οποίας είναι προσκεκολλημένοι εις αυτήν, αδιαφορούντες διά τα πάντα τα άλλα και διά αυτά ακόμη τα εθνικά εδάφη. Αλλοίμονον εις την Ελλάδα»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ;

«Εάν όντως πρόκειται να λειανθή η οξύτης της αγγλογαλλικής διαστάσεως, εάν όντως πρόκειται να επέλθη συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας ως προς το Ανατολικόν ζήτημα, το ενδεχόμενον τούτο δύναται να θεωρηθή ως αποτελούν αισίαν πρόοψιν διά την Ελλάδα; Περί τούτου ας επιτραπή ημίν να αμφιβάλλωμεν ζωηρώς. Αμφιβάλλομεν τουτέστι ζωηρώς, αν η ενδεχομένη αγγλογαλλική συμφωνία δύναται να θεωρηθή ως πραγματοποιουμένη διά το καλόν μας»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

«Ο κυβερνητικός τύπος εξακολουθεί μεν υβρίζων τον Βενιζελισμόν και προσπαθών να τω φιρτώση το μείζον βάρος της σημερινής καταστάσεως, αλλ’ η πολεμική του δεν έχει πλέον τον παλαιόν τόνον και την προτέραν έμφασιν. […] Και πόθεν αύτη η ατονία και η αδυναμία και η στενοχωρία; Πόθεν άλλοθεν παρά από την αντίληψιν, ότι ο πολύς κόσμος βλέπει και κρίνει σήμερον τα πράγματα διαυγέστερον;»

ΠΑΤΡΙΣ

Ο ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ, Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΚΑΡΙΘΜΟΙ

«Η Γαλλική Κυβέρνησις προτείνει διά του σχεδίου της εις τους Συμμάχους αυτής όρους υπερκεμαλικούς διά την ειρήνευσιν της Ανατολής. Το εθνικόν συμβόλαιον της Αγκύρας, (…) δεν περιλαμβάνει την αξίωσιν της δημιουργίας αυτονόμου κράτους εις την Δυτικήν Θράκην. Η τιμή της τοιαύτης συμπληρώσεως των Κεμαλικών διεκδικήσεων ανήκει αναφαιρέτως εις την Γαλλίαν και την ιστορίαν της»

ΠΡΩΙΝΗ

Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΕΤΕΙΝΕ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ

«Εάν δε σήμερον υπάρχουν ακόμη εν Ελλάδι άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν και λέγουν, ότι η εχθρότης της Γαλλίας πηγάζει από την οργήν δήθεν της παλινορθώσεως του θρόνου και από μίσους προς τον Βασιλέα, οι άνθρωποι αυτοί ή είνε κακόπιστοι ή είνε ηλίθιοι. Και προς τους ανθρώπους αυτούς ο Ελληνικός Λαός ή πρέπει να στρέφη τα νώτα ή να καταφέρη κατά των παρειών των σφοδρά ραπίσματα, μετά τα αποκαλυπτήρια που έκαμεν ο Παρισινός ‘’Χρόνος’’»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

«Κατά τας εξηγήσεις ταύτας η πρόσκλησις των δύο ηλικιών δεν έχει σχέσιν με την στρατιωτικήν κατάστασιν της Ικράς Ασίας, αλλ’ αποβλέπει εις την άμυναν των συνόρων της Θράκης και της Μακεδονίας εναντίον συνδυασμένης τουρκοβουλγαρικής προσβολής. Αλλ’ αι εξηγήσεις αύται δεν καθησυχάζουν την κοινήν γνώμην. […] Αυτή η πρόσκλησις των ηλικιών δεν είνε τίποτε άλλο παρά μία πρόσκλησις τείνουσα να συντομεύση το διάστημα που μας χωρίζει από τας προβλεπομένας νέας περιπλοκάς»

ΣΚΡΙΠ

Η ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ

Η ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΠΟΨΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ – Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

«Η φιλελευθέρα Γαλλία, η διατυμπανίσασα εις όλον τον κόσμον, ότι έκαμε προ αιώνος επανάστασιν προς διακήρυξιν των δικαιωμάτων του πολίτου και του ανθρώπου (…) η φιλελεύθερη χριστιανική Γαλλία επρότεινε : ‘’Την άμεσον και άνευ όρων εκκένωσιν υπό του Ελληνικού Στρατού της παρ’ αυτού κατεχομένης εν Μικρά Ασία χώρας. Την άμεσον και άνευ όρων εκκένωσιν ολοκλήρου της Ανατολικής Θράκης. Την απόδοσιν αμφοτέρων των χωρών τούτων εις την Τουρκίαν! Την ανακήρυξιν εις κράτος αυτόνομον ολοκλήρου της Δυτικής Θράκης… Τίποτε πέραν τούτων!..»

www.ertnews.gr

Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ