20 Μαΐου 2022

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 14 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Υπό μελέτη από την κυβέρνηση τα φορολογικά νομοσχέδια, δέκα συνολικά σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές στον Τύπο, με τα διακινούμενα σενάρια φορολόγησης να προκαλούν ανησυχία στην κοινωνία. Στην αρθρογραφία και οι ενδείξεις στο Λονδίνο, ότι ‘’πρόκειται ν’ ανακινηθούν τα εκκρεμή ζητήματα της Εγγύς Ανατολής’’ και το ερώτημα αν η κυβέρνηση αυτή τη φορά θα επιτύχει ένα θετικό για τα εθνικά θέματα αποτέλεσμα…

ΑΘΗΝΑΙ

ΕΞΩΘΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΝ

«Το γονάτισμα του Κράτους ηπείλει την ματαίωσιν τόσων θυσιών αίματος και χρήματος, έσυρε δε προς ανατροπήν όλην την δημοσίαν και ιδιωτικήν οικονομίαν. Ούτω θα ηνοίγετο και η οδός προς ευχερή ανεύρεσιν δανείου εν τη ξένη […] Αλλά τούτο δεν πράττεται. Φαίνεται τουναντίον ακολουθουμένη αντίθετος οδός διά του ψεύδους των Οικονομιών. Δηλαδή ωθείται ακατασχέτως η χώρα προς χρεωκοπίαν εσωτερικήν, ήτις έσεται και χρεωκοπία εθνικής και κοινωνικής γαλήνης»

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ – Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ – Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

«Μέχρι τούδε το σύνολον των θυσιών, των απαιτηθεισών διά την διεξαγωγήν των πολέμων, κατεβλήθη αποκλειστικώς από τον λαόν. Αι λαϊκαί τάξεις συνετρίβησαν οικονομικώς, αλλά και μόναι αυταί επλήρωσαν τον φόρον του αίματος, καθ’ ον χρόνον οι προστατευόμενοι γαλαζοαίματοι διεσκέδαζον εις αναπαυτικάς θέσεις της ζώνης του εσωτερικού ή εκερδοσκόπουν επί των εθνικών περιπετειών. Η εξακολούθησιε παρομοίως μωρώς καπιταλιστικής πολιτικής θ’ απειλήση την κοινωνικήν γαλήνην και θα κλονίση ανεπανορθώτως το πατριωτικόν φρόνημα του λαού»

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ Ο κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΜΑΤΩΜΕΝΟΝ ΔΡΟΜΟΝ

«Είνε η στιγμή της Αγγλικής εξεγέρσεως διά τας Κεμαλικάς θηριωδίας. Είνε η στιγμή της αποκαλύψεως της μεταξύ Ρωσσίας, Γερμανίας και Τουρκίας συνεργασίας και συμφωνιών. Αλλά την ευκαιρίαν την αφίνουν να παρέρχεται. Συγκατένευσαν απλώς, έστερξαν ν’ αφιερώση η εθνική συνέλευσις των Ελλήνων ολίγας ώρας μεθαύριον, όπως συζητήση ακαδημαϊκώς επί των Κεμαλικών ωμοτήτων. Τίποτε άλλο! Και η Ελλάς προχωρεί εις τον πλήρη ακανθών, εις τον πολυώδυνον, εις τον καταματωμένον δρόμον της»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

«Ο κ. Βενιζέλος είνε βέβαιον ότι θα επανέλθη εις την Ελλάδα, διότι το εθνικόν συμφέρον το επιβάλλει, όπως είνε βέβαιον ότι το σημερινόν καθεστώς θα καταρρεύση συνεπεία των ιδίων του σφαλμάτων και των καταστρεπτικών αποτελεσμάτων του. Αλλά θα επανέλθη ο κ. Βενιζέλος όχι ως Μεσσίας ή δικτάτωρ ή εκδικητής, αλλ’ ως πολιτικός αρχηγός εις χώραν δημοκρατουμένην ουσιαστικώς»

Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ. ΑΙ ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΚΑΜΠΗΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

«Η Ελλάς δεν δύναται να παραμένη επί πολύ ακόμη, ούτε με τας ενόπλους χείρας εσταυρωμένας επί του στήθους, ούτε με φιμωμένον το στόμα. Θα ομιλήση και την φωνήν της διπλωματίας και την φωνήν των πυροβόλων […] Αλλά εις την νέαν ταύτην, την τελικήν προσπάθειάν της επιτρέπεται να ελπίζωμεν ότι η Ελλάς δεν θα είνε πλέον μόνη, αλλά θα έχη και την ηθικήν ενίσχυσιν και την οικονομικήν υποστήριξιν των Συμμάχβν Δυνάμεων, και πρωτίστως της Αγγλίας και της Γαλλίας»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ

«Καθήκον άρα είχε και το Βατικανόν να ενώση ΤΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ αυτού μετά των εν Αγγλία Διαμαρτυρομένων και των εν Ελλάδι Ορθοδόξων υπέρ των καταδυναστευομένων υπό του βαρβάρου Ασιάτου Χριστιανών. […] Είνε αδύνατον να πιστεύση τις, ότι η γαλλία θα επιμείνη μέχρι τέλους να υπερασπίζεται τους εν Αγκύρα δολοφόνους, τους δράστας των ΛΕΥΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ, και να κωφεύη εις τας επικλήσεις όλων των Χριστιανών, οι οποίοι ευλόγως και δικαίως εξεγείρονται διά τας εν εικοστώ αιώνι συνεχιζομένας ωμότητας του επαναζώντος Γιανιτσαρισμού»

Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΣΤΙΑ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

«Διαμαρτύρονται οι Βορειοηπειρώται της Ελλάδος ολοκλήρου διά την οικτράν τύχην της πατρίδος των. Να τους ακούση όμως ποίος; Η Ευρώπη έχει τας ιδικάς της συμφοράς και με το Βορειοηπειρωτικόν ενόμισεν ότι εξώφλησε καταρτίζουσα μίαν επιτροπήν οροθεσίας […] Και οσάκις συμβή αλύτρωτοι Έλληνες να υψώσουν φωνήν διαμαρτυρίας, πρώτη πρώτη η επίσημος Ελλάς φράττει τα ώτα της. Ποίαν ανάγκην έχουν να τα ανίξουν οι άλλοι;»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΚΩΡΖΟΝ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΣΕΙΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ – Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

ΕΙΜΕΘΑ Η ΑΡΝΗΣΙΣ!…

«Ναι! Υπό τοιαύτας συνθήκας, άνευ προηγουμένου διά την Παλαιάν και Νέαν Ελλάδος ιστορίαν, είμεθα η ΑΡΝΗΣΙΣ του παλαιού πολιτικού κόσμου, όστις, τεθείς διά λαϊκής επαναστάσεως εις πολιτικήν απόταξιν, επανήλθεν, εξαπατήσας τον Λαόν, διά της εκμεταλλεύσεως μιάς αισθηματολογίας του. είμεθα η ΑΡΝΗΣΙΣ! Και είνε αυτοί οι … Δημιουργοί, οι τυχαίως ευρίσκοντες κεμαλικάς επιστολάς επί των υπουργικών θώκων»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

Η ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΙΚΩΝ

«Η τοιαύτη οικονομική εξάντλησις της χώρας είνε άμεσος συνέπεια της παρά της Κυβερνήσεως ασκηθείσης μέχρι σήμερον πολιτικής. […] Οφείλομεν δε ενταύθα να τονίσωμεν ότι ουδεμίαν διαβλέπομεν λύσιν του εξωτερικού ζητήματος, τουτέστι ουδεμίαν πρόθεσιν της Κυβερνήσεως προς νέαν πολιτικήν κατεύθυνσιν εν τω εξωτερικώ ζητήματι. Θα απετέλει βεβαίως τοιαύτην, μόνον η εγκατάλειψις της πολιτικής αδρανείας, εις την οποίαν διατελούμεν σήμερον, χάρις εις την οποίαν υφιστάμεθα την προϊούσαν διαρκώς οικονομικήν εξάντλησιν. Αλλά και της πολιτικής αδρανείας την εγκατάλειψιν, δυστυχώς, δεν διαβλέπομεν προσεχή. Τοιαύτη είνε η θλιβερά εικών των πραγμάτων»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Μέτρα δια την Θράκην – Η Συνθήκη των Σεβρών – Ψήφισις Νομοσχεδίων – Το ζήτημα της Εκκλησίας

ΠΑΤΡΙΣ

«ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»

«Είνε ο τίτλος της νέας ανωνύμου Εταιρείας, η οποία ιδρύθη εν Ελλάδι με σκοπόν την εκμετάλλευσιν του Ελληνικού λαού. […] Και η Εταιρεία της εκμεταλλεύσεως του Ελληνικού λαού συνεχίζει αόκνως τας εργασίας της. Νέοι φόροι ετοιμάζονται και νέα πείνα απειλεί τον λαόν. Ο κ. Λαδόπουλος συνεχίζει δραστηρίως το έργον του κ. Πρωτοπαπαδάκη, υπό τας οδηγίας του κ. Γούναρη και υπό τας εμπνεύσεις του κ. Στράτου»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΠΙΛΗΦΘΩΜΕΝ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

«Κατά τας υπαρχούσας ενδείξεις εν Λονδίνω, πρόκειται ν’ ανακινηθούν τα εκκρεμή ζητήματα της Εγγύς Ανατολής. Παρατηρείται μάλιστα, ένεκα και γενικωτέρων ίσως λόγων, τάσις προς επιδίωξιν οριστικών λύσεων […] Εις τας διαπραγματεύσεις ταύτας η Ελλάς δεν πρέπι ν’ αφεθή και πάλιν να δικασθή αναπολόγητος. Αρκετά επληρώσαμεν μέχρι τούδε την αδράνειαν των υπευθύνων. Ευρισκόμενοι ήδη εις το κρισιμώτερον σημείον του εθνικού αγώνος, του αγώνος εκ της εκβάσεως του οποίου θα κριθή το μέλλον του κράτους αυτού, οφείλομεν να εντείνωμεν τας προσπαθείας μας, χρησιμοποιούντες πάντας τους αξίους παράγοντας, και να επιληφθώμεν της σημειουμένης μεταστροφής της διεθνούς καταστάσεως προς οριστικήν και σύμφωνον προς τας δικαίας αξιώσεις του Έθνους διευθέτησιν της εθνικής υποθέσεως»

ΠΡΩΪΝΗ

ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΥΠΟΥΛΩΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

«Είνε πλέον προφανή τα’ ανατρεπτικά σχέδια των Βενιζελικών. Επιδιώκουν διά προπαγάνδας και δι’ όλων των θεμιτών και αθεμίτων μέσων την κατάργησιν του Βασιλέως και την ανακήρυξιν της Δημοκρατίας, ότε και μόνον θα στέρξη φαίνεται ο τέως αρχηγός των να επανέλθη εις την πολιτικήν ως πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας και όχι ως αρχηγός κόμματος. Επομένως όταν διακηρύττη ότι δεν πολιτεύεται πλέον, τούτο σημαίνει ότι δεν στέργει να πολιτευθή ως απλούς αρχηγός κόμματος, αλλά θ’ αναμείνη ν’ ανατραπή το ισχύον πολίτευμα και να εκτεθή πλέον εις την ψήφον του Λαού ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας!»

ΕΛΛΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΙ – Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΑΠΑΝΗΝ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ

«Διότι αν η φορολογική δικαιοσύνη δεν αποκατασταθή, διότι αν το αίσθημα της στοιχειώδους κοινωνικής ηθικής δεν ικανοποιηθή, διότι αν αι πλούσιαι τάξεις, αι πολλά κερδίζουσαι και πολλά σπαταλώσαι και ελάχιστα θυσιάζουσαι χάριν του κοινωνικού συνόλου δεν κληθούν να δώσουν όσα δύνανται και όσα πρέπει να δώσουν τίποτε δεν θέλει συγκρατήσει την ογκουμένην λαϊκήν αγανάκτησιν. Η κοινωνική εξάρθρωσις θα επακολουθήση. […] Είνε ευτύχημα ότι η κυβέρνησις αντιλαμβάνεται τον κίνδυνον και θα τον αποσοβήση διά μέτρων εμπνεομένων από το βαθύ αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Η ΠΥΓΜΗ

«Η μελετωμένη φορολογία των απορωτέρων τάξεων, ήτις εξήγειρε σύμπαντα σχεδόν τον τύπον εύρε χθες βράδυ τον απολογητήν της εν τω προσώπω του συνεταίρου της νέας Κυβερνήσεως υπουργού της Δικαιοσύνης κ. Γούναρη. Ούτε ανήρεσεν ούτος τα γραφέντα, ούτε διετύπωσε την οικονομικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως […] ηρκέσθη μόνον να απειλήση και κατά το σύνηθες αυτώ σύστημα –το σύστημα των ενόχων- εζήτησε να φιμώση το στόμα της δημοσιογραφίας […] Είναι η πολιτική της πυγμής πυγμαίων πολιτικών και οικονομολόγων»

ΣΚΡΙΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ
ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

«Πάσα αναδρομική ισχύς δασμολογικού νόμου αντίκειται εις την δημοσιονομικήν επιστήμην. Ουδείς ουδέποτε τελωνειακός δασμός εφηρμόσθη αναδρομικώς εις ουδέν κράτος»

ΣΦΑΙΡΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

«Θα έπρεπεν ίσως να εναρμονισθή το όλον οικονομολογικόν ζήτημα και της οικονομίας και των νέων φορολογιών με μίαν ειλικρινή, αλλά και τολμηράν προσπάθειαν της Κυβερνήσεως προς περιστολήν της αισχροκερδείας διά της μάλλον αγρίας διώξεως. Και ακόμη τα νέα φορολογικά βάρη, χωρίς να θίγουν, έστω και ελαφρότατα την φοβερά ταλανιζομένην αστικήν τάξιν, να επιβαρύνουν μόνον τας ευπόρους τάξεις, τας ήκιστα φορολογουμένας, αναλόγως των εισοδημάτων εκ των ακινήτων των»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΛΩΝ

Τι προβλέπουν οι ειδικοί – Πότε θα καλλιτερεύσουν αι αγοραί – Η απεργία των γαιανθρακωρύχων εις την Αμερικήν

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ