25 Μαΐου 2024

ΜΕΝΟΥ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 2 Απριλίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Εν αναμονή της ώρας της Αναστάσεως…

ΑΘΗΝΑΙ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ κ. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

«Είνε μύθος, το γραφόμενον κατά κόρον, ότι εζήτησε κατά την εν Λονδίνω διάσκεψιν του φεβρουαρίου του 1921 να τω παραχωρηθή, έστω και συμβουλευτική τις θέσις παρά τη Ελληνική αποστολή και ότι η πρότασις αύτη απεκρούσθη. Ο κ. Ε. Βενιζέλος απλώς διεμήνυσε προς τας τότε κυβερνήσεις και κατά τον Ιανουάριον του παρελθόντος έτους και μεταγενεστέρως, όσα εγκύρως επληροφορείτο, άξια παμμεγίστης προσοχής και όντως προκαλούντα το αίσθημα της βαθείας εκτιμήσεως προς τον εργάτην αυτών. Αλλά πέραν τούτου ουδέν υπάρχει το αληθές»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

Η ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ

«Αι προτάσεις της αρμοδίας υπηρεσίας, εις ην έχει ανατεθή η καταδίωξις της αισχροκερδείας, πρέπει να προκαλέσουν άμεσον την μέριμναν της Κυβερνήσεως διά την εφαρμογήν των αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων, αλλά και πάντων των άλλων μέτρων, τα οποία θα συνέτεινον εις την ανακούφισιν των εργαζομένων τάξεων. Διότι άλλως η πολιτεία θ’ αναγκασθή συντόμως να καταφύγη και πάλιν εις τα έκτακτα στρατοδικεία και τους διωγμούς διά να επιβάλη την έννομον τάξιν»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ – Η ΕΠΙΔΕΙΧΘΕΙΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΑΣΤΟΡΓΙΑ – ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΕΘΝΟΣ

ΜΙΑ ΦΡΑΣΙΣ

«Ό,τι θλίβει απείρως την ελληνικήν ψυχήν και την πληροί μαύρων προαισθημάτων διά το αμέσως επικείμενον μέλλον, είνε μία φράσις του σερ Χάρμσγουορθ. […] Ο Βρεττανός υφυπουργός των Εξωτερικών είπε προχθές : ‘’Η περίοδος της εκκενώσεως της Μικράς Ασίας θα έλθη’’. […] Και όμως την βεβαιότητα ταύτην δεν δύναται, δεν στέργη να παραδεχθή ο Ελληνικός Λαός. Ως είς και μόνος άνθρωπος εξεγείρεται εναντίον αυτής της ‘’αμειλίκτου πραγματικότητος’’, κατά την έκφρασιν του κ. Γούναρη, και διακηρύσσει την απόφασίν του να μην αφήση να συντελεσθή μία τοιαύτη τερατώδης αδικία εις βάρος όχι μόνον αυτού, αλλά και του πολιτισμού και της Ανθρωπότητος»

ΕΜΠΡΟΣ

ΟΙ ΑΡΜΟΣΤΑΙ ΕΠΕΔΩΚΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
ΠΡΟΣ ΠΟΙΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ;

«Η προχθεσινή επίθεσις του εχθρού εναντίον επικαίρου θέσεως του μετώπου Αφιόν Καραχισσάρ, του υποτομέως Σαφράν, […] ήγαγε και άλλας εκ των εν Αθήναις συναδέλφων εις την αντίληψιν να πράξουν, εκείνο, το οποίον δεν παύομεν να πράττωμεν ημείς, να υποδείξουν δηλ. εις την Κυβέρνησιν το καθήκον, όπερ έχει, να σπεύση εις την δι’ όλων των μέσων ενίσχυσιν υλικήν και ηθικήν των στρατευμάτων του Μικρασιατικού Μετώπου. Αλλά προς ποίαν Κυβέρνησιν; […] Από Κυβέρνησιν, ήτις έσπευσε να δεχθή από της πρώτης ημέρας την ανακωχήν, άνευ ουδεμιάς επιφυλάξεως (…) από αυτήν αναμένετε να ενισχύση το Μέτωπον, όταν είνε ετοίμη να το εκκενώση;»

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

ΔΕΥΤΕ, ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ !..

«Δεν θέλομεν να είμεθα προφήται, δεν επιζητούμεν εις σωβινιστικάς ιδέας να ικανοποιήσωμεν τον εθνικόν μας εγωϊσμόν ως Έλληνες. Αλλ’ αδιστάκτως δυνάμεθα να βροντοφωνήσωμεν προς όλους τους Λαούς, ότι αν ποτε και πάλιν η ανθρωπότης περιέλθη, τις οίδεν ένεκα ποίων κοινωνικών τρικυμιών και φυλατικών σάλων, εις αιώνας σκότους και αμαθείας και βαρβαρότητος, πάλιν εξ Ελλάδος, πάλιν από το Ελληνικόν Έθνος θ’ αναφανή ο μοιραίος Σωτήρ, ο οποίος θα βροντοφωνήση από της Ελληνικής γης προς τα πέρατα του κόσμου : ‘’Δεύτε, λάβετε φως!’’»

ΕΣΤΙΑ

ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

«Ας επιστρέψωμεν εις ένα Πάσχα, το οποίον δεν απέχει πολύ από ημάς, το Πάσχα του 1920. Δύο έτη μας χωρίζουν απ’ αυτό. Ασήμαντος η χρονική απόστασις. Οία όμως η εθνική διαφορά! […] Πώς εορτάζομεν και το Πάσχα του 1922; Ας μην επιμείνωμεν εις την σύγκρισιν. Αν η περασμένη ιστορία έχει ανάγκη υπομνήσεως, η σημερινή ιστορία δεν έχει αυτήν την ανάγκην. Ας αδήσωμεν να κρίνουν την διαφοράν όσοι έχουν μάτια, αυτιά και νουν»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

Η ΑΓΟΝΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Απλώς και μόνον πληροφορούμεθα ότι θα προταθή η πραγματοποίησις της ‘’καταστάσεως ειρήνης’’ διά του φυσικωτέρου μέσου του αφοπλισμού και κατόπιν τούτου ο κατ’ ανάγκην σεβασμός προς το εδαφικόν καθεστώς της Ευρώπης. […] Η εν Γενούη ριπτομένη ειρηνόφιλος σπορά φαίνεται ότι κατ’ ουσίαν πορώρισται να μη αποδώση καρπόν άξιον λόγου. Και η Συνδιάσκεψις θα παραμείνη στείρα και άγονος, ως εκ μοιραιάς αράς»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΟΥΗ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΨΑΛΛΙΔΙΣΜΑΤΟΣ

«Τα γεγονότα επέρχονται ραγδαία, και εις δεδομένην στιγμήν, ο Μέγας Εγκληματίας, ο Μέγας Απατεών Παλαιοκομματισμός, ο εφαρμόζων την μέθοδον της ψαλίδος επί της εδαφικής και οικονομικής υποστάσεως της δυσμοίρου αυτής χώρας, θα αντιμετωπίση το θύμά του ως Εκδικητήν, και αυτός μεν θα ριφθή εις τα τάρταρα της αιωνίας κολάσεως, ο Ελληνισμός όμως και το Ελληνικόν Κράτος, θα έχωσι πλέον καιρόν, διά να σωθώσιν από την καταστροφήν;»

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μία συνέντευξις του κ. Βενιζέλου – Χαρακτηρισμοί του κ. Βενιζέλου από σημερινούς εχθρούς του – Πώς θα εγένετο η Ανόρθωσις; – Νέαι ιδέαι, νέοι άνδρες

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«Αφ’ ότου εσημειώθησαν αι τελευταίαι μεταστροφαί εις το Ανατολικόν ζήτημα, η ατμόσφαιρα εν Κωνσταντινουπόλει γέμει ανησυχιών και ηλεκτρισμού. Τούρκοι και Έλληνες ανακινούνται εις προσδοκίαν των περαιτέρω κρισίμων εξελίξεων. […] Οι Τούρκοι! Δεν είναι παράξενος – πιστεύουν ότι είναι νικηταί! Νικηταί όλων, και του παντός… […]  Αντιθέτως οι Ελληνικοί πληθυσμοί της Κωνσταντινουπόλεως συνέχονται από το αίσθημα των επιτακτικωτέρων υποχρεώσεων προς τον Αγώνα –τον Αγώνα της οριστικής νίκης- εναντίον πάσης αποφάσεως και πάσης κρίσεως ξένων. Μία συναίσθησις βαθυτάτη ενώνει πλέον τους Αλυτρώτους της Βασιλίδος. Η συναίσθησις της ανάγκης της ενώσεως. Η συναίσθησις της ανάγκης της ηθικής υπεροχής – του φυλετικού ανωτερισμού. Και προ της συναισθήσεως αυτής υποχωρεί παν άλλο πάθος»

ΠΡΩΪΝΗ

Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

«Δεν γνωρίζομεν ποίον θα είνε το αποτέλεσμα των περί διχοτομήσεως της Θράκης προτάσεων. […] Αλλ’ ο Ελληνικός Λαός και ο Ελληνικός Στρατός ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΣΤΕΡΞΟΥΝ να διαταραχθή η Βαλκανική ισορροπία, και ουδέποτε θ’ ανεχθούν ν’ αποσπασθή και τεμάχιον θρακικού εδάφους διά να δοθή και πάλιν εις τον Τουρκικόν Μινώταυρον, προς τον οποίον θέλει να δώση την ρυπαράν χείρα του ο εντεύθεν του Δουνάβεως εμφωλεύων Κύκλωψ εις μέλλουσαν σύμπραξιν και συναρωγήν κατά των άλλων Βαλκανικών Κρατών»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ (ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Η ΑΝΑΚΩΧΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ

«Εφ’ όσον όμως πέραν της μάχης δεν εθριάμβευσαν εκείνοι, οι οποίοι σκέπτονται όπως ημείς η Βρεττανική κυβέρνησις επιδιώκει την πραγματοποίησιν της ιδέας της. Διά να επιτύχη τούτο διά να κατορθώση ώστε οι Τούρκοι να υποχωρήσουν, θέλει να κρατή εις χείρας της ένα αντάλλαγμα. Πού δύναται να το εύρη; Απλούστατα εις την Μ. Ασίαν εις τας περιφερείας τας κατεχομένας υπό του Ελληνικού στρατού, ‘’δύναμαι να αποσύρω τους Έλληνας οπόταν θέλω’’, έλεγε τελευταίως ο Λόρδος Κώρζον εις Τούρκον επισκέπτην»

ΣΚΡΙΠ

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Αλλά και ως ο Νικητής του θανάτου ανέστη από των νεκρών, ούτω και ο νικητής του βαρβάρου κατακτητού αναστήσεται μετ’ ολίγον, προς εξακολούθησιν της διαδόσεως της θρησκείας του θεανθρώπου εις τον κόσμον»

ΣΦΑΙΡΑ

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ