Ειδικό Σύμβουλο, στην ειδικότητα Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού, προσλαμβάνει ο Δήμος Καρπενησίου – Οι αιτήσεις

Μέχρι την 1η Μαρτίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν αιτήσεις για τη θέση του Ειδικού Συμβούλου, ειδικότητας Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού, που άνοιξε στον δήμο Καρπενησίου. Με επιλογή δημάρχου γίνεται η πρόσληψη.

Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου, η σύνταξη μελετών ένταξης έργων για χρηματοδότηση και η παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του δήμου με αιρετά μέλη καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις «Ειδικών Συμβούλων» ή «Ειδικών Συνεργατών» ή «Επιστημονικών Συνεργατών», συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου. Σήμερα, το έργο του δημάρχου Καρπενησίου συνεπικουρούν τέσσερις (4) ειδικοί σύμβουλοι: ο κ. Θανάσης Χαβέλος ως Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα καθαριότητας και διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων, ο κ. Δημοσθένης Χούπας ως Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα μηχανολογίας, σχεδιασμού & ανάλυσης μηχανολογικών κατασκευών, η κ. Βασιλική Γκορόγια, ως Ειδική Συνεργάτιδα του δήμου και η κ. Ελένη Σιαξαμπάνη, από τη θέση Ειδικής Συμβούλου στα θέματα Πολιτισμού και Ιστορίας.

Πλέον, ο δήμαρχος θα κάνει χρήση του συνόλου των ειδικών συμβούλων-συνεργατών που δικαιούται (5 στον αριθμό συνολικά), σε ένα αντικείμενο (έργα, μελέτες κ.α.) με διαρκείς ανάγκες για τον δήμο Καρπενησίου. Σημειώνεται πως η επιλογή θα γίνει από τον δήμαρχο, ο οποίος «…θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου», όπως σημειώνεται.

Η διαδικασία

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλλουν με την αίτησή τους: Βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, πτυχίο πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, πτυχίο Καλής Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/07), εμπειρία ή συνεργασία σε θέματα μελετών ή εκτέλεση έργων ΟΤΑ θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί (…).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του δήμου Καρπενησίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στον αριθμό 2237350000, έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.

Τοπικές ειδήσεις
Επικαιρότητα
Αθλητικά