30 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Η ΕΚΤ συνιστά τη δημιουργία ενός συστημικού πλαισίου συντονισμού συμβάντων στον κυβερνοχώρο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου δημοσίευσε σύσταση για τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου συντονισμού συστημικών συμβάντων στον κυβερνοχώρο. Ο χρηματοοικονομικός τομέας βασίζεται σε ανθεκτικά συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και των συστημάτων που χρησιμοποιεί.

Τα μεγάλα περιστατικά στον κυβερνοχώρο έχουν τη δυνατότητα να καταστρέψουν τις πληροφορίες και να καταστρέψουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να αποτελούν συστημικό κίνδυνο. Αυτό απαιτεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και συντονισμού μεταξύ των οικονομικών αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε τέτοια μεγάλα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Ο συντονισμός συστημικών συμβάντων στον κυβερνοχώρο έχει ως στόχο να ενισχύσει αυτόν τον συντονισμό μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με άλλες αρχές στην Ένωση και βασικούς παράγοντες σε διεθνές επίπεδο. Θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα πλαίσια της ΕΕ για την αντιμετώπιση περιστατικών στον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που απορρέουν από συμβάντα στον κυβερνοχώρο.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Συστημικού Κινδύνου  με τίτλο  «Μετριασμός του συστημικού κινδύνου στον κυβερνοχώρο » εξηγεί λεπτομερώς πώς ο συντονισμός συστημικών συμβάντων θα διευκόλυνε μια αποτελεσματική απάντηση σε ένα σημαντικό περιστατικό στον κυβερνοχώρο.

Με βάση έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2020, Συστημικός κίνδυνος στον κυβερνοχώρο, η έκθεση αξιολογεί επίσης την ικανότητα του τρέχοντος μακροπροληπτικού πλαισίου να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και τις ευπάθειες που απορρέουν από τον συστημικό κίνδυνο στον κυβερνοχώρο. Συμπεραίνει ότι η μακροπροληπτική εντολή και τα εργαλεία των χρηματοπιστωτικών αρχών πρέπει να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Η έκθεση προτείνει μια μακροπροληπτική στρατηγική που θα συμβάλει στον καλύτερο μετριασμό των κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που απορρέουν από περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Πρέπει να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης και ανάλυσης για τον συστηματικό κίνδυνο στον κυβερνοχώρο για να βοηθήσει στο σχεδιασμό και τη βαθμονόμηση αυτού του νέου συνόλου μακροπροληπτικών εργαλείων για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Για παράδειγμα, η δοκιμή της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον κυβερνοχώρο μέσω ανάλυσης σεναρίων μπορεί να δείξει πώς τα συστημικά ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα ανταποκριθούν και θα ανακάμψουν από ένα σοβαρό αλλά εύλογο σενάριο κυβερνοσυμβάντος.

Για να εξαχθούν συμπεράσματα από τέτοια τεστ αντοχής στον κυβερνοχώρο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι μακροπροληπτικές αρχές πρέπει να ορίσουν ένα αποδεκτό επίπεδο διακοπής των λειτουργικών συστημάτων που παρέχουν κρίσιμες οικονομικές λειτουργίες. Είναι επίσης σημαντικό να αυξηθεί η κατανόηση των συστημικών τρωτών σημείων που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο και των καναλιών μετάδοσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σε αυτό το τέλος,

Η αποκλειστική Ευρωπαϊκή Συστημική Ομάδα Κυβερνοχώρου (ESCG) σκοπεύουν να διερευνήσουν ένα πλαίσιο παρακολούθησης και ανάλυσης για τον συστημικό κίνδυνο στον κυβερνοχώρο και τα απαιτούμενα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου στο μελλοντικό τους έργο. Αυτή η εργασία θα επικεντρωθεί στη δοκιμή της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον κυβερνοχώρο μέσω της ανάλυσης σεναρίων και του καθορισμού των προσδοκιών για αποδεκτά επίπεδα διαταραχής.

Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

www.ertnews.gr

Read More

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ