30 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

Ιδιώτες στον Βιολογικό Καθαρισμό Καρπενησίου, λόγω αδυναμίας λειτουργίας-επίβλεψης των εγκαταστάσεων από την υπηρεσία του Δήμου

Το θέμα με τίτλο «Τεκμηρίωση της αδυναμίας λειτουργίας-επίβλεψης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Καρπενησίου από την υπηρεσία του Δήμου», τέθηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου στις 30/8/2022.

από την έντυπη έκδοση

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρεται μια σειρά από εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή, πλήρη και ποιοτικά βεβαιωμένη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται: έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού, ρυθμίσεις αντλιών, έλεγχος χλωρίωσης, αφυδάτωση ιλύος, συντήρηση και καθαρισμός τμημάτων της εγκατάστασης όπως φρεατίων, δεξαμενών, αγωγών, οικίσκων, περιβάλλοντα χώρου, αναλύσεις δειγμάτων, τήρηση βιβλίου αναλύσεων, μετρήσεων κ.α.

Για την εκτέλεση των εν λόγω ενεργειών απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό (και όχι μόνο) προσωπικό, το οποίο διαθέτει ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, το οποίο ωστόσο δεν έχει στη διάθεσή του ο δήμος. Συγκεκριμένα, απαιτείται να υπάρχει συνεχής παρουσία χημικού μηχανικού με εμπειρία και ηλεκτροτεχνίτη που να έχει εμπειρία στη λειτουργία του Βιολογικού.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δήμαρχος, οι ηλεκτρολόγοι που απασχολούνται στον δήμο με δυσκολία καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες (συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτηρίων κ.α.) οπότε είναι αδύνατο να εκτελούν και τις απαιτούμενες καθημερινά εργασίες στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. «Αναφορικά δε με τον Χημικό Μηχανικό, δεν υπηρετεί κανένας στο δήμο μας», τόνισε επίσης.

Ακόμη, ο Δήμος Καρπενησίου δεν διαθέτει κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό για να πραγματοποιήσει τους προαναφερόμενους ελέγχους και εργασίες.

Έτσι αποφασίστηκε η ανάθεση των εργασιών σε ιδιώτες.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ