20 Αυγούστου 2022

ΜΕΝΟΥ

Νέα Αντιδήμαρχος στον Δήμο Καρπενησίου. Καλύφθηκαν στο 100% οι κενές θέσεις Αντιδημάρχων του δήμου

από την έντυπη έκδοση

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης, κάλυψε και την έβδομη θέση αντιδημάρχου που δικαιούται ο δήμος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η νέα αντιδήμαρχος είναι άμισθη, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τους επτά αντιδημάρχους του δήμου, οι τέσσερις είναι έμμισθοι.

Ο Δήμος Καρπενησίου, όπως και ο Δήμος Αγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δικαιούνται να έχουν έξι αντιδημάρχους. Ειδικότερα όμως, ο Δήμος Καρπενησίου ως πρωτεύουσα νομού, δικαιούται μία ακόμη θέση, δηλαδή επτά στο σύνολο.

Μέχρι σήμερα, ο Δήμαρχος Καρπενησίου είχε καλύψει μόνο τις έξι θέσεις αντιδημάρχων, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι καθόλη τη διάρκεια της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής, ποτέ δεν είχαν καλυφθεί και οι επτά θέσεις.

Την Τρίτη, 21/6/2022, ο δήμαρχος αποφάσισε να αναθέσει καθήκοντα και αρμοδιότητες, ορίζοντας και έβδομο αντιδήμαρχο, τη Δημοτική Σύμβουλο κα Νικολέτα Κοκόση – Χαβέλου, αναθέτοντάς της τα καθήκοντα Ισότητας, στήριξης Οικογενειακής Ζωής και Τρίτης Ηλικίας. Η νέα αντιδήμαρχος είναι άμισθη και ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα από την Τετάρτη, 22/6/2022.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με την απόφαση, συμπληρώνεται και τροποποιείται η υπ’ αριθ. 274/14498/09-11-2021 Απόφαση Δημάρχου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθ. 6/503/11-01-2022 Απόφαση Δημάρχου ως εξής:

«Α. Ορίζουμε την κατωτέρω Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως αντιδήμαρχο από 22-06-2022 μέχρι και 31-12-2022, ως ακολούθως: Στην κα Νικολέτα Κοκόση – Χαβέλου του Βασιλείου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ισότητας, στήριξης Οικογενειακής Ζωής και Τρίτης Ηλικίας, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

Α) Θέματα Ισότητας των Φύλων, όπως αυτά περιγράφονται στον οικείο Ο.Ε.Υ (άρθρο 14), και ιδίως σε θέματα που στοχεύουν στην ισότητα ανδρών και γυναικών, καθώς και σε θέματα πρόληψης της έμφυλης βίας και της καταπολέμησής της.

Β) Θέματα στήριξης της Οικογενειακής Ζωής, όπως αυτά περιγράφονται στον οικείο Ο.Ε.Υ. (άρθρο 14), και ιδίως σε θέματα που αφορούν την λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και την εξισορρόπηση οικογενειακής ζωής και εργασίας.

Γ) Θέματα στήριξης της Τρίτης Ηλικίας, όπως αυτά περιγράφονται στον οικείο Ο.Ε.Υ (άρθρο 14), και ιδίως σε θέματα που στοχεύουν στην προσέλκυση ανθρώπων που έχουν ανάγκη την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καρπενησίου, την κοινωνική στήριξή τους και των οικογενειών τους.

Στην ανωτέρω ορισθείσα αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς της. Η παρούσα ισχύει από 22-06-2022».

Οι υπόλοιποι έξι (6) αντιδήμαρχοι είναι οι εξής: Γενιτσαρόπουλος Χρήστος, Χαλκιάς Παντελής, Σβερώνης Ιωάννης, Ζαλοκώστα Σοφία, Κεραμάρης Δημήτριος και Κονιαβίτη Ευδοξία.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ