30 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΕΝΟΥ

ΠΕ Ευρυτανίας / Προσλήψεις 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022. Οι ειδικότητες, οι προθεσμίες

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άρης Τασιός.

Θα προσληφθούν εννέα (9) άτομα, που θα απασχοληθούν από την υπογραφή της σύμβασής τους μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2022. Οι προσλήψεις γίνονται λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που «…προκύπτουν κατά την ανάπτυξη μηχανισμού για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών (εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης κ.λπ.) σε συνδυασμό με την έλλειψη σε προσωπικό των σχετικών ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η οποία ασχολείται κυρίως με την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών».

Πρόκειται για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών (2 άτομα), ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (2) και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (5):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ddoik-evr@pste.gov.gr ) ή αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) της ΠΕ Ευρυτανίας (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι, πληροφορίες: 2237350718, 2237350729). Η αίτηση συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ