14 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Υποτροφίες και φέτος από την Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής “Το Βελούχι” – Οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες αιτήσεων

από την έντυπη έκδοση

H Επιτροπή Υποτροφιών της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ», προκειμένου να επιλέξει τους υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από την Ευρυτανία και επιπλέον: δεν τους έχει χορηγηθεί υποτροφία σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, έχουν βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 16 και μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,5, δεν έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών, δεν είναι πρωτοετείς φοιτητές και δεν είναι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές ή έχουν απόκτηση ήδη ένα πτυχίο.

Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι: φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων και Γενικό Μέσο Όρο, εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης οικογενειακού και ατομικού εισοδήματος αν υπάρχει, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αποδεικτικά στοιχεία αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, για την κατηγορία αυτή (π.χ. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας) και μία (1) συστατική επιστολή από καθηγητή της Σχολής στην οποία φοιτούν.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή pdf μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 στη διεύθυνση [email protected]. Τονίζεται πως ελλιπή δικαιολογητικά και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ