23 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΝΟΥ

Διοικητικό υπάλληλο ΠΕ για έως και 12 μήνες, προσλαμβάνει το Γεωπονικό στο Καρπενήσι. Οι προθεσμίες των αιτήσεων, η προκήρυξη

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη μίας θέσης ΠΕ για Διοικητική Υποστήριξη, μερικής απασχόλησης, στο Τμήμα Δασολογίας και ΔΦΠ στο Καρπενήσι. Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 9.722,25 ευρώ. Το ποσό αυτό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

«Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (…) προκηρύσσει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης ΠΕ για Διοικητική Υποστήριξη, μερικής απασχόλησης, στο παράρτημα του Καρπενησίου, στο πλαίσιο του Υποέργου (02) με τίτλο ‘Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/04/2019’ με Κωδικό ΕΛΚΕ: 97.0002 και Επιστ. Υπεύθυνο τον κ. Δέρκα Νικόλαο, Καθηγητή, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ‘Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»’με Κωδικό ΟΠΣ: 5045556 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση’ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους», αναφέρεται σχετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 08/03/2022 και ώρα 13:15. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Τσούρου Βιργινία-Μαρία, Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ στο τηλ. 2105294817 και στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο τηλ. 210 5294985.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την προκήρυξη

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ