16 Απριλίου 2024

ΜΕΝΟΥ

Νέες θέσεις ταφής, λόγω αυξημένων αναγκών, στο Κοιμητήριο Καρπενησίου. Πόσο θα στοιχίσει η κατασκευή νέου παταριού

Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο νεκροταφείο

από την έντυπη έκδοση

Στην κατασκευή νέου παταριού, καθώς και στη διαμόρφωση νέων θέσεων ταφής στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, έπειτα από απόφαση που υπέγραψε ο δήμαρχος, Χρήστος Κακαβάς, την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Το έργο ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση, έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν από την επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό. Έτσι, έπειτα από ομόφωνα θετική εισήγηση, το έργο ανατέθηκε με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης στον Ιωάννη Κορέντζελο, με έδρα τη Λαμία.

Η συνολική αξία της ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται σε 50.769,88 ευρώ και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

1. Διαμόρφωση καινούργιου επιπέδου, διαστάσεων περίπου 29,00χ40,00m

2. Γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση δρόμων καθώς και του χώρου ταφής

3. Εκσκαφές θεμελίων και κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης

4. Επιχώσεις α) με κοκκώδες υλικό σε βάθος περίπου 0,80m για την σωστή

5. Αποστράγγιση του εδάφους και β) με χώμα κατάλληλης σύνθεσης για την ταφή νεκρών

6. Ισοπέδωση και δημιουργία κατάλληλων κλίσεων

7. Κατασκευή κρασπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20

8. Τσιμεντόστρωση δρόμων και διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 και τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ131

9. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη

10. Προμήθεια και τοποθέτηση εσχάρας για την απορροή των ομβρίων υδάτων

11. Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα απορροής των ομβρίων – Το πάχος των τσιμεντοστρώσεων θα είναι 0,15m 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ