12 Αυγούστου 2022

ΜΕΝΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο: “Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 182880/3176
Καρπενήσι, 23 Αυγούστου 2021.

Ταχ. Δ/νση : Κτιριακό Συγκρότημα ΟΑΕΔ
Προφήτης Ηλίας
Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι
Πληροφορίες : Ν. Δροσίνη
Τηλέφωνο : 2237025200
Διεύθ. Ηλ. Ταχ. : n.drosini@evr.pste.gov.gr

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 152.325,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 152.325,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με δυνατότητα υποβολής προσφοράς:
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32 : (32) Δρομολόγια με προσφορότερο μέσο ΤΑΞΙ- Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, συνολικού κόστους 146.861,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Τα ανωτέρω δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν και με λεωφορεία, ΜΙΝΙ BUS κτλ
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΜΗΜΑ 5.1: (1) Δρομολόγιο με προσφορότερο μέσο ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΜΙΝΙ BUS), συνολικού κόστους 5.463,94 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .
Προσφορά που αφορά μέρος κάποιου τμήματος/Δρομολογίου δεν γίνεται αποδεκτή.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα είναι από ένα (1) κατά ελάχιστον τμήμα, ή περισσότερα του ενός έως και το σύνολο των τμημάτων εφόσον πληρεί τα κριτήρια κατακύρωσης και τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκαιρης και ασφαλής μεταφοράς των μαθητών (αποφεύγοντας την έναρξη των δρομολογίων πολύ νωρίς το πρωΐ ) και διαθέτει των απαιτούμενο στόλο οχημάτων. Τα τμήματα του διαγωνισμού αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σχετικής Διακήρυξης (1/2021)(ΑΔΑΜ: 21PROC009100784)

Δικαίωμα συμμετοχής : 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν αυτοί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο ανωτέρω αντικείμενο και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.)Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Εγγύηση συμμετοχής : Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
Τόπος παροχής υπηρεσιών : Δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Χρόνος , τόπος και γλώσσα υποβολής προσφορών :
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία: 1η/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 23/8/2021
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο : 23/8/2021
Ημερομηνία & ώρα Αποσφράγισης των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών» & «Οικονομικών προσφορών» : 2/9/2021 και ώρα 08.00 .
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr
Κωδικός ΝUTS: GR243 EVRYTANIA

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) σχολικό έτος δηλαδή 2021-2022 (180 σχολικές ημέρες) και αρχίζει από την έναρξη των σχολείων έως και την λήξη τους, 30 Ιουνίου 2022 (σχολικό έτος 2021-2022) κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου χωρίς ο ανάδοχος να διεκδικεί αποζημίωση.
Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους & Πιστώσεις Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Ευρυτανίας, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.) από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Προδικαστικές προσφυγές : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. (βλ. παρ. 3.4 της παρούσας διακήρυξης).
Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση α) στα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ β) Στον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ γ) στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. www.pste.gov.gr (Περίληψη & Διακήρυξη) γ) στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας δ) σε λοιπούς φορείς όπως επιμελητήρια, ενώσεις κλπ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τέλος, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ για τη λήψη ΑΔΑΜ και η Προκήρυξη (περίληψη) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ανάρτηση και λήψη ΑΔΑ.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας Ο.Τ.Α

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή , τηλ. 2237025200.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Φάνης Χ. Σπανός

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ