17 Οκτωβρίου 2021

Προκήρυξη με προθεσμία 5 ημερών για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στην καθαριότητα των σχολείων, ανακοίνωσε ο δήμος Αγράφων

Ο δήμος Αγράφων με την προκήρυξη υπ. Αριθ. Πρωτ.: 5760/4-8-2021, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει επτά (7) άτομα ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων, μερικής απασχόλησης, για το Διδακτικό έτος 2021-2022 με έδρα υπηρεσίας το Κερασοχώρι Ευρυτανίας.

Στη προκήρυξη αναφέρει: “Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.”. 

“Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αριθμό πρωτ. Ανακοίνωσης 5760/04.08.2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: info@agrafa.gr. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ