Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

ev media-logomenoume spiti-small

Ο Δήμος Καρπενησίου επιχορηγεί συλλόγους και σωματείου έως 3.000€. Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και προθεσμίες

Ο δήμος Καρπενησίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την προθεσμία να ορίζεται έως τις 8 Μαρτίου.xeria-xoros-politistikos-0

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Καρπενησίου, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. «Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο», αναφέρει ο δήμος.

Πριν την αίτηση

Πριν την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει οι σύλλογοι να διαβιβάσουν στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευρυτανίας τα εξής δικαιολογητικά: Οικονομικό απολογισμό οικονομικού έτους 2018, Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και Οικονομικό απολογισμό μαζί με τα αντίγραφα των παραστατικών της επιχορήγησης που έλαβε ο σύλλογος για το έτος 2018. «Διαφορετικά», υπογραμμίζεται, «δεν θα γίνει δεκτό το αίτημά τους για επιχορήγηση από τον Δήμο Καρπενησίου.».

Τα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αιτούμενη επιχορήγηση μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ είναι τα κάτωθι: Αντίγραφο διαβιβαστικού υποβολής δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευρυτανίας, ο φορέας που ζητά την επιχορήγηση πρέπει να έχει υποβάλει προς τον Δήμο αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση (σχέδιο δράσης), αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και το χρονικό εύρος που θα λάβει χώρα η εκάστοτε εκδήλωση, Καταστατικό του συλλόγου, Πρακτικό σύστασης σε σώμα, Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου (στη θέση της υπογραφής της δήλωσης τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου), Απολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου (πρακτικό Γ. Σ. έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων) και ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2018 και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος, Φωτοαντίγραφα των παραστατικών του απολογισμού της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2018και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων- εξόδων (για συλλόγους που έχουν χρηματοδοτηθεί το 2018), Τιμολόγιο επιδοτήσεων, Φορολογική ενημερότητα (για ποσό πάνω από 1.500 ευρώ), Ασφαλιστική ενημερότητα (για ποσό πάνω από 3.000 ευρώ) και Δημοτική ενημερότητα.

Οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 01/06/2019. Οι αιτήσεις και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Δήμου) στη γραμματεία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6).