Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

ev media-logo

Νοσοκομείο Καρπενησίου: Διαθέτει 22.000 ευρώ για συντήρηση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

nosokomeio-karpen-apopsi1

Με διαγωνισμό και προϋπολογισμό 22.200 ευρώ, ο πρόεδρος του Γ. Νοσοκομείου Καρπενησίου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 364/26-6-2018 έγγραφο του προϊστάμενου της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου σύμφωνα με το οποίο ζητείται έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση επτά [7] μηχανημάτων τεχνητού νεφρού, προϋπολογισμού 22.200 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά, βάσει τιμής. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η επιτροπή του διαγωνισμού που αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες όπως επίσης, εγκρίθηκαν και οι τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης όπως αυτές δόθηκαν από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας.