Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Έξι (6) φύλακες προσλαμβάνει για 18 μήνες το Θεραπευτήριο Καρπενησίου. Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Χωρίς φύλακες παραμένει εδώ και πολλούς μήνες το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων ν. Ευρυτανίας και έτσι προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης κτηρίου και περιθαλπομένων.therapeutirio-eisodos1

Θα γίνουν έξι (6) προσλήψεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας και τα άτομα θα εργαστούν από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες με πενθήμερη 4ωρη απασχόληση.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες), Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα), Μονογονεϊκές οικογένειες, Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) κ.α.

Σημαντική παράμετρος είναι το ότι ισχύει το κριτήριο εντοπιότητας, καθώς προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων του νομού Ευρυτανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100, Καρπενήσι, Ευρυτανία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα ∆ιοικητικού υπόψιν κας Τσιγαρίδα Παναγιώτας (τηλ. Επικοινωνίας: 22373 50502). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.