Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Καρπενήσι: Ψυχολόγο προσλαμβάνει το Κέντρο Πρόληψης "Αλκυόνη" - Δικαιολογητικά και προθεσμίες αιτήσεων

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας «Αλκυόνη», προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, ψυχολόγο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου για 40 εβδομάδες 1 φορά την εβδομάδα. Η έναρξη των υπηρεσιών ορίζεται από την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου έως την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2020.alkioni-kentro1

Τα δικαιολογητικά

Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση θα είναι φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι ΠΕ Ψυχολογίας, οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Οικονομική Προσφορά (συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μετακίνησης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θα μετακινείται από άλλη πόλη), Πτυχίο Π.Ε. Ψυχολογίας, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ψυχολόγου στο Κέντρο Πρόληψης» και τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Οι προθεσμίες

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο γραφείο του Κέντρου Πρόληψης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00 έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020. Οι προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση της προσφοράς. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πρόληψης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' απευθύνονται στο τηλέφωνο 22370-22904 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι προσφορές θα εξεταστούν ύστερα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης.