Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

"Πάγωσε" ο δήμος Αγράφων. Πώς ακυρώθηκαν κατανομές ύψους 1,4 εκατ. ευρώ

Δεν μπορούν να πληρωθούν έργα, προμήθειες, καύσιμα..."Εκτός του πνεύματος περί διαφάνειας και χρηστής διοίκησης", βρήκε τις αποφάσεις κατανομής πιστώσεων ύψους 1,4 εκατ. ευρώ του δήμου Αγράφων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις ακύρωσε. Ο δήμος, μεταξύ άλλων, είχε προχωρήσει σε κατάτμηση έργων για απευθείας αναθέσεις, κάτι που εκ του νόμου απαγορεύεται

tatsis-345635

Αντιμέτωπος με νέες ακυρωτικές αποφάσεις βρίσκεται και πάλι ο δήμαρχος Αγράφων κ. Δημήτρης Τάτσης. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι ακυρωτικές αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κας Γερακούδη, οι οποίες προέκυψαν μετά από ένσταση που κατέθεσε η αντιπολίτευση, είναι άκρως σοβαρές και προκαλούν "πάγωμα" στην λειτουργία του δήμου

Ο δήμος Αγράφων, όπως έγραψαν τα "Ευρυτανικά Νέα" (Αρ. φ. 505/18-7-2012) προχώρησε σε κατανομή πιστώσεων για έργα και προμήθειες ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, μετά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, οι οποίες ελήφθησαν κατά πλειοψηφία. Από την αντιπολίτευση δεν ψηφίστηκαν και μάλιστα προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση κατά την συνεδρίαση.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν στην συνεδρίαση του Δ.Σ, η οποία διεξήχθη στις 5 Ιουλίου 2012. Πρόκειται για τις αποφάσεις: 09-69/05-07-2012 με τίτλο "Αναμόρφωση προϋπολογισμού" και 09-70/05-07-2012 με τίτλο "Αποδοχή και κατανομή χρηματοδοτήσεων".{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Για τις αποφάσεις αυτές κατατέθηκαν, από την αντιπολίτευση του δήμου Αγράφων, ενστάσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής κατέθεσε ένσταση στις 11 Ιουλίου 2012 και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευάγγελος Κατσιφός στις 17 Ιουλίου 2012.

Η νέα ακυρωτική απόφαση
Με αριθ. πρωτ. 1164/140/25-07-2012 η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κα. Καλλιόπη Γερακούδη, μετά από την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού ν. Ευρυτανίας, την οποία υπογράφει ο προϊστάμενός του κ. Παναγιώτης Τσίγκας, έκανε αποδεκτές τις παραπάνω ενστάσεις και ακυρώνει τις αποφάσεις του δήμου "ως μη σύννομες", διότι -μεταξύ άλλων- "... είναι εκτός του πνεύματος της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης”.

Το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης έχει ως εξής:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 « όμοιες και ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες »,

Επειδή οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή σε δαπάνες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου αλλά σε δαπάνες νέες.

Επειδή με την κρινόμενη απόφαση με την οποία έγινε η αναμόρφωση του προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων, με αποτέλεσμα δαπάνες οι οποίες ενεγράφησαν αρχικά στον οικείο προϋπολογισμό υφίστανται κατάτμηση ανά Δημοτική Ενότητα προφανώς για να αποφευχθεί ο δια δημοπρασίας τρόπος διενέργειας αυτών, ο οποίος τρόπος θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν.4053/2012 άρθρο 35 παρ. 1 και ο οποίος δεν καταργήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 δηλαδή και στην περίπτωση των επιγενόμενων κατατμήσεων «απαγορεύονται οι απευθείας αναθέσεις ή ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων» πλην των αναφερομένων σ' αυτές εξαιρέσεων και με την επιφύλαξη των περί κατατμήσεων έργων παραδοχών της νομολογίας που έχει διαπλαστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πράξεις 112, 113/1999 IV Τμήμα, 189/2006 VIII Τμήμα & 83/2006 VII Τμήμα.

Επειδή με τον τρόπο αυτόν δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου.

Επειδή για την εγγραφή κάθε μιας παλαιάς οφειλής στον προϋπολογισμό του Δήμου δεν αναφέρεται αν αυτή είναι νόμιμη και απαιτητή καθώς και ο τρόπος γενέσεως της.

Επειδή ουσιαστικά μόνο για τις πιστώσεις περί πυροπροστασίας (σχετ. το αριθμ20470/15-06-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ) ποσού 61.200,00 ευρώ και κάλυψης δαπανών πληρωμής συμβασιούχων έργου ΚΕΠ (σχετ. το αριθμ. 15483/02-05-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ ) ποσού 2.385,00 ευρώ, έπρεπε να είχε λάβει χώρα η κατανομή αυτών και η εγγραφή με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Επειδή όλες οι υπόλοιπες πιστώσεις που εμφανίζονται τόσο στην απόφαση κατανομής (αριθμ. 70/05-07-2012 ), όσο και στην απόφαση για την αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού(αριθμ. 69/05-07-2012 ) αυτές είχαν ανακοινωθεί από το έτος 2011 στον οικείο Δήμο, ( σχετ. τα αριθμ. 172706/29-11-2011, 149486/14-11-2011, 172205/28-12-2011, 149486/14-11-2011 έγγραφα του ΥΠΕΣ) και είχαν συμπεριληφθεί σε αντίστοιχα έργα και προμήθειες ομαδοποιημένα στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του έτους 2012, και

Επειδή η εκ νέου κατανομή αυτών των πιστώσεων δεν έχει κανένα νόμιμο έρεισμα και είναι εκτός του πνεύματος της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης και

Επειδή με την επιχειρηθείσα αναμόρφωση ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγράφων δεν εμφαίνεται ότι έχει ισοσκελισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Επειδή οι λόγοι των υποβληθησών ενστάσεων των Δημοτικών Συμβούλων Μπαμπαλή Θεόδωρου και Κατσιφού Ευάγγελου κρίνονται βάσιμοι, Για όλους αυτούς τους λόγους

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε τις από 11-07-2012 και 17-07-2012 ενστάσεις του κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου και Κατσιφού Ευάγγελου και ακυρώνουμε τις αριθμ. 09-69/05-07-2012 και 09-70/05-07-2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αγράφων ως μη σύννομες σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης”.

"Πάγωσε" ο δήμος
Με τις ακυρωτικές αποφάσεις μια σειρά λειτουργιών του δήμου "πάγωσαν". Ο δήμος Αγράφων είχε αποδεχθεί χρηματοδοτήσεις, από ΣΑΤΑ, για πληρωμή και ανάθεση έργων και προμηθειών απαραίτητων για την λειτουργία του δήμου.

Ο δήμαρχος Αγράφων κ. Δημήτρης Τάτσης, πέραν των μειωμένων χρηματοδοτήσεων,  και του νέου προγράμματος περικοπών, κατά 30%, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει να αντιμετωπίσει και τις ακυρωτικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άδικα; Θα αναρωτηθεί κανείς. Μάλλον όχι, αφού ο ίδιος ο δήμος και η πρακτική που ακολουθεί στην κατανομή των πιστώσεων, οι οποίες υπάρχουν, οδηγεί στις ακυρωτικές αποφάσεις. Μάλιστα με μια σειρά από "επειδή", όπως καταγράφηκε παραπάνω στο σκεπτικό της συγκεκριμένης ακυρωτικής απόφασης, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε "άλλη" σκέψη.

Προφανώς, αν οι αποφάσεις του δήμου και οι κατανομές των πενιχρών χρηματοδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ακολουθούσαν την τυπική διαδικασία, δεν θα τύχαιναν ακύρωσης. Συνεπώς μάλλον, ο ίδιος ο δήμος ευθύνεται για τις ακυρώσεις και όχι ο... νομοθέτης.

Πάντως ο νόμος δίνει το δικαίωμα, στον δήμο Αγράφων να καταθέσει ένσταση κατά της ακυρωτικής απόφασης μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της.