Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

ev media-logo

Η Αποκεντρωμένη διοίκηση αποφάσισε τη μη χορήγηση άδειας στα γήπεδα των Αγράφων

Πήρε θέση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, η οποία μέσω της Γ. Γ. της Καλλιόπη Γερακούδη έβαλε “στοπ” στους αγώνες στα γήπεδα των Αγραφων.
Όπως αναμενόταν το… σήριαλ της αδειοδότησης των γηπέδων του Δήμου Αγράφων έχει πολλά ακόμα επεισόδια. 

MATSSTH-FRAGISTA

Πριν μια εβδομάδα η εφημερίδα “Ευρυτανικά Νέα” δημοσιοποίησε την τροποποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία «…Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προέβη σε τροποποίηση της υπ αριθ.µ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β’ 1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισµού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», και έτσι σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις ισχύει....... Για όσες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν άδεια λειτουργίας, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης μέχρι την 30 Ιουνίου 2014 . Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εκδοθούν προσωρινές άδειες λειτουργίας μέχρι την 30 Ιουνίου 2014.»

Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε αντιδράσεις και απορία κυρίως για το ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη οποιουδήποτε ατυχήματος και γιατί να διεξαχθεί αγώνας σε αυτά τα γήπεδα από τη στιγμή που αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα.

Διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων
Τις προηγούμενες ημέρες η ΕΠΣ Ευρυτανίας και συγκεκριμένα ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Παπαντζίμας και ο Γενικός Γραμματέας Διονύσης Βονόρτας είχαν σειρά συναντήσεων με φορείς του τόπου: 1. τη Γενική δ/νση Εσωτερικής Λειτουργιάς, του τμήματος διοικητικού οικονομικού Νομού Ευρυτανίας, 2. τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και 3. τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας Βασίλη Καραμπά, προκειμένου να δοθεί -αν είναι δυνατόν- λύση στο ζήτημα των γηπέδων.

Η Γερακούδη βάζει “στοπ”
Η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κα. Καλλιόπη Γερακούδη κοινοποίησε στην Γενική δ/νση Εσωτερικής Λειτουργιάς, του τμήματος διοικητικού οικονομικού Νομού Ευρυτανίας, (υπεύθυνη κα. Χρυσούλα Ζαραβέλη- τηλέφωνο 22370 80739) την απόφαση της ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ αδείας λειτουργίας των Γηπέδων Ποδοσφαίρου Κερασοχωρίου, Φραγκίστας, Ραπτόπουλου, Παλαιοκατούνας και Γρανίτσας Δήμου Αγράφων, μέχρις ότου πραγματοποιηθούν οι βλάβες και οι ελλείψεις σε αυτά.

Η σχετική απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά τα ακόλουθα
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, έχοντας υπόψη:
1. Τις   διατάξεις του   άρθρου 280, παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική   της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π. Δ. 138/20 10 (ΦΕΚ231/Α) -Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ223/Α) «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεις θεμάτων αφορούντων τον εξωσχολικό αθλητισμό».

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»,  όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ239/Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 εδάφια α' και  6' του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ302/Α) και του άρθρου 22 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ302/Α) «Αντιμετώπιση της 8ίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. οικ. 46596/ 22-11-2004 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α, Οικονομίας & Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ1793/Β) περί  καθορισμού  λεπτομερειών εφαρμογής  του άρθρου 56" του Ν. 2725/1999,  όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει μετά  την αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 21406/13 (ΦΕΚ2003/Β) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και  την υπ' αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/ οικ.26437/26-09-2013 (ΦΕΚ2415/Β/27-09-2013) όμοια.

6. Την με αριθμό 856/101244/10-06-2013 απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν. Ευρυτανίας 2013-2014.

7. Το από 04-12-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Νομού Ευρυτανίας, με το οποίο εισηγείται τη μη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις «Γήπεδα Ποδοσφαίρου Κερασοχωρίου, Φραγκίστας, Ραπτόπουλου, Παλαιοκατούνας και Γρανίτσας», θέτοντας περαιτέρω και ημερομηνία επανελέγχου της υπόψη αθλητικής εγκατάστασης προκειμένου ο οικείος Δήμος να προβεί στην αποκατάσταση των υποδεικνυόμενων βλαβών-ελλείψεων, σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Αποφασίζουμε τη ΜΗ χορήγηση άδειας λειτουργίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Γηπέδων Ποδοσφαίρου Κερασοχωρίου, Φραγκίστας, Ραπτόπουλου, Παλαιοκατούνας και Γρανίτσας Δήμου Αγράφων, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω Πρακτικό και μέχρι την αποκατάσταση των αναφερόμενων σε αυτό βλαβών και ελλείψεων. Η  παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως ή καταργήσεως και υπόκειται,  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 § 7 του Ν.4049/2012, σε αίτηση θεραπείας, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος

Καλλιόπη Γερακούδη

Παράταση ζητά η κα. Φεγγούλη
Με τη μορφή του κατεπείγοντος η Αντιδήμαρχος Αγράφων Βασιλικής Φεγγούλη απέστειλε επιστολή προς την ΕΠΣ Ν. Ευρυτανίας και κοινοποίηση προς Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδος - Θεσσαλίας  με την οποία ζητά την παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας στα γήπεδα του Κερασοχωρίου, Παλαιοκατούνας, Γρανίτσας, Ραπτόπουλου, Δ. Φραγκίστας.  

Η επιστολή
Δια της παρούσης σας κάνουμε γνωστό ότι από την πλευρά του Δήμου Αγράφων παρότι δεν ενημερώθηκε ΠΟΤΕ επισήμως για τα αποτελέσματα του Ελέγχου, που διενεργήθη στις 4-12-2013, από 5μελή Επιτροπή της οποίας ήμουν μέλος, έχουν δρομολογηθεί όλες οι υποδεικνυόμενες παρεμβάσεις από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των γηπέδων του Δήμου Αγράφων, προκειμένου αυτά να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις με βάση την υπ΄αριθμ. 856/101244/10-6-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, αλλά και τις κείμενες από το νόμο διατάξεις. Ως εκ τούτου και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά το πρωτάθλημα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και με δεδομένη την αδυναμία των Σωματείων να υποβληθούν σε μια ανυπέρβλητη δοκιμασία, αιτούμεθα την χορήγηση προσωρινής αδείας λειτουργίας των γηπέδων μέχρι την λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της τρεχούσης περιόδου. 

Η Αντιδήμαρχος

Φεγγούλη Βασιλική

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Πλέον, γίνεται ξεκάθαρο πως η τροποποίηση την οποία είχε αποφασίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ υπόψην τους ελέγχους που έκανε η επιτροπή και για αυτό η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης διοίκησης φροντίζει να το ξεκαθαρίσει στην παράγραφο 7 της παραπάνω απόφασής της: «… λαμβάνοντας  υπόψην το Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων».
2. Ο Πρόεδρος της επιτροπής πρωταθλήματος Θανάσης Τσατσαράγκος εμμένει στην επανέναρξη του πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή με τη διεξαγωγή της εξ’ αναβολής 9ης αγωνιστικής που περιλαμβάνει δυο παιχνίδια.