Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

ev media-logo

Στην Κομισιόν για τα αιολικά η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος - Τι αναφέρει στο κείμενο καταγγελίας της

Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά των Αιολικών Πάρκων, κατέθεσε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κείμενο καταγγελίας ενάντια στον αυθαίρετο χαρακτηρισμό της Ευρυτανίας ως ΠΑΠ2 (Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας) που προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ από το 2007.

aiolika1

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της Κίνησης Πολιτών, με ημερομηνία 23/9/2014, η καταγγελία εστιάζει στα εξής:

Α. Στη σύγκρουση του Ειδικού Χωραταξικού Σχεδίου με το Περιφερειακό Χωροταξικό της Στερεάς Ελλάδος που προέβλεπε για τον ορεινό μας όγκο και ειδικά τα οικοσυστήματα άνω των 800μ. υψόμετρο σχέδια διαχειριστικού χαρακτήρα προστασίας της πλούσιας βιοποικιλότητας και του τοπίου, προσανατολισμένο στην αειφορική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει (σε έγγραφό της προς τον υπουργό Εξωτερικών κ. Βενιζέλο 10-7-2014) ότι οι ελληνικές αρχές παραβίασαν άρθρα οδηγιών Ε.Ε. και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα «…τα Περιφερειακά πλαίσια Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρας ανάπτυξης δεν υποβλήθηκαν σε διαδικασία ΣΜΠΕ».

Β. Στην αλλαγή των χρήσεων γης που είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία των δασών και παραδίδει χιλιάδες στρέμματα ενιαίας δασικής γης σε ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς καμιά εγγύηση για το δημόσιο συμφέρον καθώς ο επενδυτής διατηρεί για μια 25ετία τη γη και τη δυνατότητα για ανανέωση της 25ετίας! Ιδιαίτερα στη χώρα μας που δεν έχει Εθνικό Δασολόγιο και Κτηματολόγιο αυτή η εκχώρηση δεν εγγυάται το μέλλον των εκτάσεων και την αειφορική τους διαχείριση προς όφελος των επόμενων γενεών και του πλανήτη, μια και μιλάμε για δασόφυτες εκτάσεις που προστατεύει το Πρωτόκολλο του Κιότο στο πρώτο του κιόλας άρθρο, ως αποθήκες άνθρακα.

Γ. Την παραβίαση από την Ελληνική Κυβέρνηση της εκφρασμένης αρνητικής βούλησης του τοπικού πληθυσμού όπως ρητά αναφέρεται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οποία επισημαίνεται στην πρόσφατη αναφορά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ελληνική Κυβέρνηση ( Janez POTOCNIK. Ε.Ε, 10-7-2014).

Συγκεκριμένα η Ε.Ε γράφει ότι «παραβιάζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ… κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. …οι αρμόδιες διεθνείς αρχές συμφωνούν με το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, περί του οποίου πρόκειται και ενδεχομένως, αφού εκφραστεί πρώτα η δημόσια γνώμη»

Δ. Στις αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις που θα προκαλέσουν τόσο τα συνοδά έργα υποδομής (δρόμοι, πυλώνες, υποσταθμοί, κ.α.), όσο και οι ίδιες οι εκατοντάδες κατασκευές βιομηχανικού τύπου σε κορυφογραμμές, αλπικά λιβάδια και ορεινά ποτάμια.

«Η ελληνική κυβέρνηση παραβιάζει τα άρθρα της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (Ε.Ε 10-2014 προς υπουργό εξωτερικών)»

Πιο συγκεκριμένα «η Ελληνική Δημοκρατία παραβιάζει το άρθρο 5 παράγραφος Ι της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και το παράρτημα Ι στοιχείο στ) της ίδιας οδηγίας, που αναφέρει …στ) οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, του τοπίου, και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων».

Δεν παραβιάζονται έτσι μόνο οι συνθήκες που η χώρα μας έχει υπογράψει για προστασία των βιοτόπων και της βιοποικιλότητας, αλλά προστίθενται νέες απειλές από τις πιθανές πυρκαγιές και τις εκτεταμένες διαβρώσεις των εδαφών. Η διατάραξη του κύκλου νερών και δασών, ο υδρολογικός κύκλος που καθορίζει τη ζωή των ειδικών βιοτόπων για εκατομμύρια χρόνια διαταράσσεται βίαια και επικίνδυνα με επιπτώσεις που καμιά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα υποβληθέντα έργα δεν μπορεί να εκτιμήσει, καθώς ούτε καν οι γεωλογικές επιπτώσεις δεν αναφέρονται.

Ε. στις σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις εκατοντάδες θέσεις που δεσμεύονται από τη ΡΑΕ στα βουνά και τα ποτάμια της Ευρυτανίας, που όχι μόνο αλλοιώνουν αισθητικά και περιβαλλοντικά το για χιλιάδες χρόνια αδιατάρακτο ευρυτανικό τοπίο, αλλά παραβιάζουν ευρωπαϊκές οδηγίες. Η Ε.Ε αναφέρει στην πρόσφατη έκθεσή της ότι «δεν αναλύονται οι πιθανές σημαντικές σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον…» και ότι παραβιάζεται η οδηγία 2001/42/ΕΚ και το στοιχείο ζ) «τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό, και την κατά το δυνατό εξουδετέρωση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή των σχεδίων ή προγραμμάτων».

ΣΤ. στη βλάβη της ακεραιότητας των περιοχών ΝATURA 2000.

H E.E σαφώς αναφέρει πως «η Ελληνική Δημοκρατία δεν υπέβαλε ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του, για την περιοχή NATURA 2000, με βάση τους στόχους διατήρησής του, δεδομένου ότι συμφώνησε ότι δεν θα παραβλέψει την ακεραιότητα των οικείων περιοχών NATURA, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 των άρθρων 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ κατέθεσε επιστημονικά και υπηρεσιακά κείμενα από τα οποία τεκμηριώνονται επαρκώς οι από μέρους της τοπικής κοινωνίας αντιδράσεις για δεκαετία και εντοπίστηκαν οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (συνθήκες, κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, κλπ.) οι οποίες παραβιάζονται από τις ελληνικές κυβερνήσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδίου που αφορά στον χαρακτηρισμό ως ΠΑΠ2 του ορεινού νομού της Ευρυτανίας, όσο και από τη διαδικασία αδειοδοτήσεων και εκτέλεσης των εν λόγω έργων, Αιολικών και Υδροηλεκτρικών, σε συνδυασμό και αθροιστικά, στην ίδια ορεινή περιοχή.

• Συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και προγράμματα ΟΔΗΓΙΑ 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαϊου 2003, ΚΥΑ Η.Π 3711/2021/2003 (ΦΕΚ1391Β/2003)

• Δεν έχουν εκτιμηθεί ορθά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι επιπτώσεις τόσο των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων, όσο και των συνοδών τους έργων στις περιοχές NATURA 2000 βάσει των ΟΔΗΓΙΩΝ 2011/42/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ.

Οι Ελληνικές Αρχές μη έχοντας υποβάλλει το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ σε διαδικασία δέουσας εκτίμησης ως προς τις επιπτώσεις του στις περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής που έχουν καταγραφεί στην Ευρυτανία, αδειοδοτούν χωρίς όριο βιομηχανικά αιολικά πάρκα και σειρά υδροηλεκτρικών σε μικρή κλίμακα έκτασης του ορεινού μας χώρου, χωρίς να υπάρχει καμιά επιστημονική βεβαίωση ότι δεν θα βλαφτεί ανεπανόρθωτα η ακεραιότητα των εν λόγω περιοχών και των ενδιαιτημάτων τους, παραβιάζοντας το άρθρο 6, παράγραφος 3 και το άρθρο 7 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

• Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν εφαρμόστηκε ορθά και δεν έγινε σεβαστή η εκφρασμένη αρνητική θέση της τοπικής κοινωνίας. ΦΕΚ 2464Β/2008. Ούτε υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση έγινε στο ενδιαφερόμενο κοινό σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου, ούτε σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και δημοσιεύσεων τηρήθηκαν οι ορθοί όροι συμμετοχής. Αντίθετα η ανεξάρτητη αρχή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αδειοδοτούσε και συνεχίζει να αδειοδοτεί παρά την εκφρασμένες τεκμηριωμένες και νόμιμες ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής, και με απουσία μελέτης της φέρουσας ικανότητας-χωρητικότητας σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα ορεινά μας οικοσυστήματα και τα φαράγγια με τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς.

• Το ΕΠΧΣΑΑ- ΑΠΕ για την περιοχή μας διαμορφώνει ένα γενικό στρατηγικό πλαίσιο μόνο με βάση το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και την πληθυσμιακή αποψίλωση των κατοικημένων περιοχών, χωρίς ωστόσο να παρέχει επιχειρησιακές και ειδικές στρατηγικές κατευθύνσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις του προσανατολισμού της περιοχής στον οικοτουρισμό και την προστασία του τοπίου. (Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, που υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000, NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3827,Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου, ΦΕΚ30/2010). Με ασέβεια αγνοεί τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Στερεάς που προβλέπει τον προσανατολισμό της χαρακτηρισμένης ως ΠΑΠ ορεινής ζώνης της Ευρυτανίας ως περιοχή οικοανάπτυξης.

• Οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν συστηματικά το άρθρο 6 παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αφού δεν έλαβαν υπόψη, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, τις συσσωρευτικές επιπτώσεις των εν λόγω έργων, καθώς η χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ στην Ευρυτανία πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό.

Δεν έχουν θεσπισθεί κριτήρια και δεν εξασφαλίζονται προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της ορεινής περιοχής, αντίθετα είναι μια καθαρή εκχώρηση του περιβάλλοντος με όρους οικονομίας και ιδιωτικού κέρδους και μόνο.

• Παραβιάζεται κατ εξακολούθηση η ΟΔΗΓΙΑ 2000 για τα ΝΕΡΑ, καθώς έχουν αδειοδοτηθεί, είναι σε στάδιο κατασκευής και ήδη λειτουργούν τόσο πολλά υδροηλεκτρικά έργα, που είναι βέβαιο ότι δημιουργείται μια μη αναστρέψιμη κατάσταση στις λεκάνες απορροής των ορεινών ρεμάτων και ποταμών της περιοχής, δεδομένου ότι έχουν καταγραφεί κατά συρροή παράνομες αμμοληψίες στα ποτάμια και οικολογική υποβάθμιση από τις παράνομες χωματερές στις παρυφές των ποταμών.

Αναρωτιόμαστε, αν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση υπεράσπισης του φυσικού μας κεφαλαίου ή μονάχα προεκλογικά επέδειξαν ζήλο διεκδικώντας την ψήφο των Ευρυτάνων. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των ΒΑΠΕ στην Ευρυτανία παραμένει ενεργή από τους ενεργούς πολίτες εθελοντές της και συνεχίζει τον αγώνα της.

«Καλούμε τους νεοεκλεγέντες αυτοδιοικητικούς να παραμείνουν σταθεροί στις διακηρύξεις τους, να υπερασπιστούν την εκφρασμένη βούληση του ευρυτανικού λαού και να εφαρμόσουν το σύνταγμα και τους νόμους, όσο και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις», καταλήγουν.