Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ev media-logo

Οι άνθρωποι δίπλα στον δήμαρχο. Ο νέος ειδικός συνεργάτης και ειδικός σύμβουλος του Νίκου Σουλιώτη, από την έντυπη έκδοση

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ανακοίνωσε το γραφείο του δημάρχου Καρπενησίου για την υποστήριξη του έργου και των καθηκόντων του. Ο κ. Αθανάσιος Χαβέλος αναλαμβάνει Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα Καθαριότητας και διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων και ο κ. Δημοσθένης Χούπας ως Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Μηχανολογίας, σχεδιασμού και ανάλυσης μηχανολογικών κατασκευών.souliotis-xavelos-choupas

Για τον Ειδικό Συνεργάτη ο δήμαρχος ανακοίνωσε τα εξής:

«Προσλαμβάνουμε τον Χαβέλο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου και της Όλγας, ως Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα Καθαριότητας και διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για θέματα Καθαριότητας και γενικότερα θέματα καθαριότητας και διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6031.001 και Κ.Α. 00-6053 του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου, κάθε έτους (…).».

Για τον Ειδικό Σύμβουλο ο δήμαρχος ανακοίνωσε:

«Προσλαμβάνουμε τον Χούπα Δημοσθένη του Κωνσταντίνου και της Αγορής, ως Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα Μηχανολογίας καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάλυση Μηχανολογικών κατασκευών.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για θέματα Μηχανολογίας και γενικότερα θέματα μηχανολογικής λειτουργίας που απασχολούν τις τεχνικές μονάδες του Δήμου.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6031.001 και Κ.Α. 00-6053 του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου, κάθε έτους (…)».