Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

ev media-logomenoume-asfaleis

Ανακλήθηκε από τον δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη, η απόφαση πρόσληψης Νομικού Συμβούλου στον δήμο Καρπενησίου

Δεν πέρασαν παρά μόλις λίγες ημέρες από την απόφαση πρόσληψης Νομικού Συμβούλου στον δήμο Καρπενησίου, και η απόφαση ανακλήθηκε από τον δήμαρχο, καθώς η προσληφθείσα δικηγόρος, που διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Καρπενήσι και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας, αρνήθηκε τελικά τη θέση.souliotis-dimarxeio-simaies 

Η σημερινή νέα απόφαση του δημάρχου Καρπενησίου, κ. Νίκου Σουλιώτη έχει ως εξής:

"Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 109/2020 απόφασης Δημάρχου

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, «Κώδικας Διοικητική Διαδικασίας». 2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4522/03-04-2020 έγγραφο υποψήφιου Νομικού Συμβούλου προς τον Δήμαρχο Καρπενησίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 4296/27-03-2020 (αρ. αποφ. 109/27-03-2020) απόφαση Δημάρχου Καρπενησίου, λόγω μη αποδοχής της θέσης Νομικού Συμβούλου από την μοναδική υποψήφια".